Zdjęcie Artykułu

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

21.01.2016

Ankiety udziału w projekcie

Wójt Gminy Garbów informuje,
że Urząd Gminy Garbów rozpoczyna przyjmowanie
 ankiet od w
łaścicieli budynków zainteresowanych budową przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie ze środków UE.

 

Warunkiem zapisania się na listę osób chętnych do udziału w projekcie jest złożenie do Urzędu Gminy Garbów wypełnionej ankiety wraz z deklaracją uczestnictwa

w terminie 25 stycznia - 5 lutego 2016 r.

 

Ankietę można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Garbów – pokój 02 i na stronie internetowej www.garbow.pl   

Jednocześnie informujemy, że deklaracja jest dokumentem wstępnym świadczącym o chęci uczestnictwa w projekcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Podane dane posłużą do oszacowania ilości osób zainteresowanych udziałem w przedsięwzięciu oraz przygotowania dokumentacji (w tym projektowo-budowlanej) do wniosku o dofinansowanie inwestycji.  

 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dotyczy posesji na terenie których nie ma wykonanej kanalizacji sanitarnej, gdzie brak jest możliwości podłączenia do istniejącej sieci i dla których nie planuje się w najbliższych latach sporządzenia projektu budowlanego  kanalizacji sanitarnej (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Ustawa - Prawo wodne, Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów).

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą mieli właściciele budynków którzy zamieszkują, są zameldowani i opłacają podatki na rzecz gminy.  

Wójt Gminy Garbów

Kazimierz Firlej

Załączniki:

Ankieta: 


 Etapy planowanego przedsięwzięcia
1.      Zbieranie deklaracji właścicieli nieruchomości, chcących przystąpić do programu.
2.      Zebrania z mieszkańcami. Wnioskodawcy spełniający kryteria zawarte w PROW  zostaną zaproszeni do podpisania umowy na wykonanie projektu realizowanego przez Gminę  polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.
3.      Projektant wykona niezbędną dokumentację przydomowej oczyszczalni ścieków i przekaże ją do Urzędu Gminy.
4.      Po ogłoszeniu konkursu przez Urząd Marszałkowski Gmina opracuje wniosek o dofinansowanie inwestycji.
5.      Przyznanie dofinansowania uprawni Gminę do ogłoszenia przetargu i realizację zadania polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.
6.      Po zakończeniu inwestycji nastąpi podpisanie protokołu przekazania do eksploatacji wybudowanej oczyszczalni na rzecz właściciela budynku.

Liczba wyświetleń: 2295
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów ekoenergia Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady E-Odpady kosz Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: wrzesień 2018 (333)

© 2015 Gmina Garbów Projekt i realizacja: Sulimo